LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

BS CKII. TRẦN THỊ KIM THOA

QUYỀN GIÁM ĐỐC

 

LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

BS. NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂM - GIÁM ĐỐC ĐẦU TIÊN

(1997 – 07/2002)

 

 

BSCKI. ĐẶNG THỊ HÀ - GIÁM ĐỐC

(8/2002-8/2019)