PHÒNG TỔ CHỨC-HÀNH CHÍNH-TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

ThS. Vũ Anh Hà

Trưởng phòng

CN. Nguyễn Hữu Dũng

Phó Trưởng phòng

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc thực hiện công tác Tổ chức cán bộ, Hành chính quản trị, Tài chính, kế toán của Bệnh viện.

Nhiệm vụ công tác Tổ chức cán bộ

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện lập kế hoạch công tác Tổ chức cán bộ của Phòng; tham gia tuyển dụng viên chức của đơn vị; sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ theo quy định.

- Tham mưu xây dựng Quy chế làm việc, quan hệ công tác của Bệnh viện và giữa các khoa phòng, trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt, tổ chức thực hiện. Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các cơ quan tổ chức để phối hợp công tác trong công việc có liên quan đến đơn vị.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên trong Bệnh viện. Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm  cho cán bộ bệnh viện.

- Phối hợp với các khoa, phòng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách, xã hội. Nắm bắt tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện giao.

Nhiệm vụ công tác Hành chính quản trị

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa phòng theo kế hoạch đã duyệt đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý  tài chính.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống công văn đi và đến, bảo quản lưu trữ hồ sơ của Bệnh viện theo quy định, bảo đảm thông tin liên lạc. Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị của Bệnh viện.

- Tham gia chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa phòng. Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện, điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định. Tổ chức thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch. Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải Bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp, hệ thống cống rãnh thông thoáng, định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung toàn bệnh viện. Đảm bảo công tác trật tự an ninh chung, tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động. Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, vật tư, trang thiết bị thông dụng báo cáo Giám đốc.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng hợp lý có hiệu quả, chống lãng phí, tham ô. Định kỳ báo cáo giám đôc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện giao.

Nhiệm vụ công tác Tài chính kế toán

- Lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt. Tổ chức thực hiện và quản lý việc thu, chi viện phí theo quy định.

- Thực hiện công tác kế toán theo đúng quy định hiện hành chính xác, kịp thời. Tổ chức tự kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của Bệnh viện. Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản theo quy định. Tổ chức lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện giao.

2. Cơ cấu tổ chức

 Gồm có 05 nhân viên: Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, kế toán, văn thư, thủ quỹ, nhân viên phục vụ...

3. Thành tích

- Giấy khen Sở Y tế hàng năm

- Tập thể lao động tiên tiến hàng năm

Liên hệ: 02073.823.514/0982.224.628

Tập thể phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính, kế toán