PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
 

BSCKI. Âu Thị Tuyên

Trưởng phòng

CN. Trần Văn Bình

Phó Trưởng phòng

 

1. Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước giám đốc về: Kế hoạch hoạt động của Bệnh viện và của các khoa, phòng. Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện. Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện. Tổ chức thực hiện Công tác xã hội của bệnh viện.

- Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa phòng lập kế hoạch thực hiện các hoạt động của Bệnh viện. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức đào tạo cho các cán bộ trong Bệnh viện và tuyến dưới, phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học sinh. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện công tác truyền thông, áp dụng công nghệ thông tin để quản lý Bệnh viện và Quản lý người khuyết tật tại cộng đồng bằng phần mềm theo quy định của Bộ Y tế; Làm công tác thống kê báo cáo;

- Tổ chức thực hiện công tác xã hội của Bệnh viện;

- Tổ chức việc điều hoà, phối hợp công tác giữa các khoa, phòng và giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan. Chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn cho tuyến dưới và tổ chức thực hiện công tác PHCN dựa vào cộng đồng.

- Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của nhà nước. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc phê duyệt và báo cáo cấp trên. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên. Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện.

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện phân công.

2. Cơ cấu tổ chức

 Gồm có Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các viên chức.

3. Thành tích

- Giấy khen Sở Y tế hàng năm
- Tập thể lao động tiên tiến hàng năm

Tập thể phòng Kế hoạch tổng hợp

 

Liên hệ phòng: 02073.828.515/0986.148.611